top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az érintettek koronavírus elleni védettségének igazolására szolgáló hatósági igazolvány bemutatásáról

Az adatkezelés: a 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésével módosított 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet (7a) – (7b) rendelkezései, valamint a 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelet 1.§-ával módosított 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet 1/A § és 2/A § rendelkezései alapján a Café Frei kávézókban (a kávézók területén és a zárt térben lévő vendégterekben) azok a vendégek jogosultak

 

  1. a helyszínen fogyasztani, illetve

  2. a kávézó asztalánál ülve a fogyasztás időtartama alatt maszk nélkül tartózkodni,

 

akik a vásárláskor a koronavírus elleni védettségüket előzetesen igazolták. valamint velük együtt a felügyeletük alatt lévő 18 év alatti személyek.

 

A védettség igazolása a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány („védettségi igazolvány”) bemutatásával, és a Café Frei munkatársának felhívására a védettségi igazolványon kívül a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatásával történik.

 

A 18 év alatti vendég (amennyiben a 6. életévét betöltötte) a kávézó munkatársának felhívására életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával köteles igazolni.

 

Az igazolás a vonatkozó igazolványok bemutatásával történik.

 

1. Az adatkezelő:

Café Frei Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 73.,

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 17. /V17 Irodaház/,

Cégjegyzékszám: 12-09-008480,

Adószám: 24334707-2-12

Email: operations@cafefrei.hu

Weboldal: www.cafefrei.hu

– a továbbiakban: "Adatkezelő"

 

2. Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel. Az Adatkezelő adatvédelmi kérdésekben megbízott munkatársa, akit a vonatkozó jogszabályok alapján adatvédelmi ügyekben közvetlenül is megkereshet: Bányik Diána (cím: 1134 Budapest, Váci út 17. /V17 Irodaház/, e-mail: hr@cafefrei.hu.

 

3. Az adatkezelés célja: az érintettek védettségének igazolása a 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelettel módosított 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében

 

4. Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a koronavírus elleni védettségére vonatkozó adata az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének („GDPR” vagy „Rendelet”) szabályai szerint a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik, mely csak kivételes esetben kezelhető. A jelen esetben az adatkezelésre a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének g.) pontja – a járvány megelőzése, mint jelentős közérdek – illetve a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének i.) pontja - az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem biztosítása - ad felhatalmazást a tilalom alól; míg az adatkezelés jogalapját a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése alapozza meg. 

 

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség a 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésével módosított 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet 8. § (3) – (4) bekezdéseinek és (7a) – (7b) bekezdéseinek rendelkezésein, valamint a 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelet 1.§-ával módosított 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet 1/A § és 2/A § rendelkezésein alapul.

 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről  szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.tv.) 4. § (1) bek. értelmében a közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele érdekében jogszerű az egészségügyi adatok és a kapcsolódó személyes adatok kezelése.

 

5. A személyes adatok (továbbításának) címzettjei: Az Adatkezelő a védettségre vonatkozó adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja. Így az Adatkezelő természetesen nem továbbítja az adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.

 

6. Az adat tárolásának időtartama: Az Adatkezelő a védettségre vonatkozó adatokat nem rögzíti és nem tárolja.

 

7. Az adatszolgáltatás kötelező, amennyiben az érintett a kávézón belül, (a kávézó területén) kíván a helyszínen fogyasztani, illetve maszk nélkül asztalnál ülni. Nem tartozik a kávézó belső területéhez a kávézó szabadtéri terasza, azonban a kávézó területének minősül a fedett vendégtér, abban az esteben is, ha az a kávézó területén kívül, zárt térben található, pld. bevásárló központokban.

 

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő az érintettől a megrendelt étel és ital kávézóban történő elfogyasztását megtagadni köteles.

 

8. Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Ön, mint az Adatkezelő által kezelt egészségügyi személyes adat jogosultja, a Rendelet szerint kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adathoz való hozzáférést, másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, kérheti azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Tájékoztatjuk azonban, hogy az Adatkezelő Önről adatokat nem rögzít és nem tárol.

 

9. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve bírósági jogorvoslat: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,

Telefonszáma: +36/1-391-1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

10. A személyes adatok forrása: az érintett által rendelkezésre bocsátott hatósági igazolványok adattartalma.

 

11. Az Adatkezelő az adatokkal automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végez.

bottom of page