top of page

Sparkling Caffe Nyereményjáték Szabályzat.

TÖLTSD FEL AZ AP KÓDOT ÉS NYERJ CAFE FREI-TŐL!

nyereményjáték részvételi-, és játékszabályzata

A Cafe Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:

Szervező) a jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban a „Játékszabályzat”)

részletezett nyereményjátékot szervez (a továbbiakban együtt: Játék).

 

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1. A Játékban kizárólag az 1.4 pontban meghatározott személyek körébe nem eső,

cselekvőképes, 18. életévét betöltött, állandó vagy ideiglenes, nyilvántartott magyarországi

lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek (a továbbiakban:

„Játékos”) vehetnek részt.

1.2. A játékban történő részvétel alapfeltétele, hogy a Játékos bármely magyarországi Cafe Frei

kávézóban, illetve egyéb élelmiszerlánc üzletben, ahol a termék elérhető, egyidejűleg legalább 4

darab Sparkling Coffee terméket vásároljon meg, a 2. pontban részletezett terméklistán szereplő

termékek bármelyikét (a továbbiakban: „Termék”), majd a 4. pontban részletezett módnak

megfelelően regisztráljon és töltse fel a kódot a www.cafefrei.hu/nyeremenyjatek (továbbiakban:

„Promóciós Weboldal”) oldalon (továbbiakban: „Pályázat”).

1.3. A regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával Játékos elfogadja a Játékszabályzatban

és az annak mellékletét képező adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban „Adatvédelmi

Szabályzat”) foglalt valamennyi feltételt.

1.4. A Játékban nem vehetnek részt azok a személyek, akik nem felelek meg az 1.1 pontban

foglalt feltételeknek, a Szervező dolgozói és vele jogviszonyban álló személyek, valamint

mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1 és 2. pontjában meghatározott közeli

hozzátartozói és hozzátartozói, valamint a Játékban együttműködő, vagy annak lebonyolításában

részt vevő cégek alkalmazottai, ideértve a Cafe Frei kávéházak személyzetét, illetve a Cafe Frei

Kft. és a Cafe Frei Central Europe Kft. alkalmazottait, vagy tulajdonosait, valamint a Játék

weboldalát kezelő társaságot, annak alkalmazottait és azok közeli hozzátartozóit, hozzátartozóit.

1.5. A Játékban való részvétel érvényesítése érdekében a Szervező fenntartja magának a jogot,

hogy ellenőrizze azokat a regisztrációkat, ahol ésszerű jelek utalnak csalásra a Játékosokkal

történő kapcsolatfelvétel és a vásárlásról szóló bizonylat, blokk eredeti példányának bekérése

révén.

1.6. Az adott vásárlást igazoló blokkot, bizonylatot (a továbbiakban a „Vásárlási Bizonylat”) a

Játékos a Játék végétől számítva legalább 60 napig megőrzi és a Játékos a nyertessége esetén a

Vásárlási Bizonylatot a Szervezőnek bemutatja. A Szervező minden nyertestől bekéri a Vásárlási

Bizonylat eredeti példányát.

1.7. A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Játékban történő részvétel feltételeit és módját,

valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A Játékszabályzatot a Szervező

bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani a 8. pontban foglalt feltételek

szerint. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Promóciós Weboldalon elérhető

(www.cafefrei.hu/nyeremenyjatek).

 

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK KÖRE:

2.1. A Játékban a Cafe Frei Kft. által Magyarországon a Cafe Frei kávézóiban, egyéb

élelmiszerlánc üzletben forgalmazott, alábbiakban felsorolt, termékek vesznek részt:

- Cafe Frei Flavoured Sparkling Coffee, Mango, 200 ml

- Cafe Frei Flavoured Sparkling Coffee, Vanilla, 200 ml

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

3.1. A nyereményjáték időtartama: 2024.05.20., 00:00:00 – 2024. 06. 17., 23:59:59 (a kezdő és

záró időpontot is beleértve). Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve nem megfelelően

beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt. A Játékhoz kapcsolódó vásárlásokat 2024.

május 20 – június 17. között a magyarországi Cafe Frei kávéházak, illetve Sparkling Coffee

termékeket forgalmazó üzletláncok üzletei nyitvatartási idejében, illetve online vásárlás során

lehet megtenni. A Játékban csak azok a Vásárlási Bizonylatok vehetnek részt, amelyeken ezen

időszak alatti dátum és időpont szerepel. Egy játéknap 06:00:00 órától 23:59:59 óráig tart,

mindkét időpontot beleértve.

4. A JÁTÉK MENETE:

4.1. A Játékban való részvételhez bármely magyarországi Cafe Frei üzletben, illetve Sparkling

Coffee terméket forgalmazó üzletláncok üzleteiben és webshopjaiban forgalmazott, a 3.1

pontban meghatározott időszakban vásárolt, a 2. pontban említett min. 4 darab termék egyidejű

megvásárlása szükséges magyarországi Cafe Frei kávéházakban vagy Cafe Frei Sparkling Coffee

terméket áruló üzletláncok, valamint a vásárlást igazoló Vásárlási Bizonylat megőrzése a Játék

végtől számított legalább 60 napig.

4.2. Regisztráljon a Játékban való részvételhez a www.cafefrei.hu/nyeremenyjatek Promóciós

Weboldalon. Sikeres regisztrációt követően töltse fel a Játékszabályzat 2. pontjában felsorolt

termékekről történt vásárlását igazoló Vásárlási Bizonylatán szereplő AP kódot, ún. 9 (kilenc)

 

jegyű promóciós kódot (továbbiakban: „Promóciós Kód”), a vásárlás pontos dátumát (év-hónap-

nap), pontos időpontját (óra-perc,) és a vásárlás helyszínét (település neve), és töltse fel a

 

szóban forgó Vásárlási Bizonylat fotóját annak teljes terjedelmében, majd őrizze meg a Vásárlási

Bizonylatot olyan állapotban, hogy ezek az adatok utólag is be legyenek azonosíthatók. A nem

megfelelően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt, azok érvénytelennek

minősülnek.

4.3. A Pályázatban szereplő fotók feltöltésére az alábbi szabályok vonatkoznak:

- a képeket PNG, vagy JPG formátumban szükséges feltölteni;

- a Vásárlási Bizonylatot teljes terjedelmében le kell fényképezni és egy képen elküldeni a fotón

szereplő adatok, termékek legyenek jól olvashatók, sérülésmentesek.

4.4. Az AP-kód (Promóciós Kód) egy egyedi pénztárgép-azonosító jel, amely az AP betűkkel

kezdődik. Az utána feltüntetett 9 karakter maga az egyedi azonosító (minta számsor:

APB87654321). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes Vásárlási Bizonylaton, a

legutolsó sorban megtalálható.

 

4.5. A Szervező kizárólag azokat a Vásárlási Bizonylatokat fogadja el, amelyen a 2. pontban

megjelölt termékek egyértelműen beazonosíthatók (feltüntetésre kerültek) és maga a termék és

a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja az 1. pontban megjelölt időtartam alá esik, valamint

eleget tesz az előírt Sparkling Coffee termékek mennyiségének vásárlásának (min. 4 db,

bármelyik ízből).

4.6. A Vásárlási Bizonylaton egyértelműen fel kell, hogy tüntetve legyen az üzlet neve, a

Termékek neve, mennyisége és értéke, a vásárlás dátuma és időpontja, valamint a Vásárlási

Bizonylat vagy számla egyedi azonosítója. A Játékban nem vehet részt olyan Vásárlási Bizonylat,

amely nem azonosítja egyértelműen a Termékeket.

4.7. A Játékban kizárólag a Promóciós Weboldalon beregisztrált Pályázatok vehetnek részt,

egyéb internetes oldalakról vagy e-mailen keresztül beérkező Pályázatok érvénytelen

beküldésnek minősülnek.

4.8. Egy Vásárlási Bizonylat adatait csak egy Pályázatban lehet beküldeni.

4.9. A Pályázat elküldését követően a Promóciós Weboldal automatikus visszajelzést küld a

beérkezett regisztrációról

4.10. A Játék időtartamán kívüli Pályázatok érvénytelenek.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. Nyeremények sorsolása

A Játék Időtartama alatt nyerő időponthoz kötődő heti nyeremények, kerülnek kisorsolásra.

HETI NYEREMÉNYEK:

- 1 db Kolorádó fesztivál bérlet (értéke: 48.900 Ft)

- 1 db Kolorádó fesztivál bérlet (értéke: 48.900 Ft)

- 1 db Sziget fesztivál 1 napos belépőjegy (értéke: 32.900 Ft)

- 1 db Sziget fesztivál 1 napos belépőjegy (értéke: 32.900 Ft)

- 200 db Cafe Frei termék (heti 15 db Cafe Frei Sparkling Coffee Merch termékcsomag

(tartalma:1 db póló, 1 db törülköző, 1 db tote-bag, 2 db sparkling coffee ital)

(értéke:15.000 Ft)

Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2024. május 20. napján 10:00 órakor a Játék

időtartama tekintetében a heti nyereményekre vonatkozóan a Játék időtartama alatti összesen 4

(NÉGY) darab nyerő időpontot sorsol ki – minden Játékhét tekintetben 1 db nyerő időpontot.

Lebonyolító a heti nyereményeket az alábbi Játékhetekre vonatkozóan hirdeti meg:

Első Játékhét: 2024. május 20. nap 0 óra 00 perctől 2024. március 26. nap 23 óra 59 percig

Második Játékhét: 2024. május 28. nap 0 óra 00 perctől 2024. június 2. nap 23 óra 59 percig

Harmadik Játékhét: 2024. június 4. nap 0 óra 00 perctől 2024. június 9. nap 23 óra 59 percig

A szervező a Játék lezárását követően, 2024. június 18. napján 10:00 órakor a Játék során

feltöltött

Egy Játékos egy heti nyereményből típusonként maximum 1 (egy) darabot nyerhet meg a

promóció során. Amennyiben Játékos az adott heti és havi nyeremény típusból korábban már 1

 

(egy) darabot megnyert, úgy Pályázata érvénytelen és az adott heti és havi nyeremény típus a

tartaléknyertest illeti meg az 5.2. pont alapján. (Továbbiakban: Tartaléknyertes)

5.2. A heti nyeremények nyertesének meghatározása véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi

sorsolással történik. A sorsolásokon a heti nyertes mellett 5-5 tartalék nyertes is kisorsolásra

kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak nyertessé, amennyiben az

eredeti nyertes pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A

sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Szervező

jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. A sorsolás helyszíne a Szervező fióktelepe: Cafe Frei

Kft. 1134 Budapest Váci út 17. Cafe Frei Center

Játékból a jelen Játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre

való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette

pedig az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak.

Amennyiben az első Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített

bármely feltételnek, a Játékból a jelen játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre

kerül/elveszti a nyereményre való jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy

visszautasítja, kizárásra kerül, helyette pedig a második Tartaléknyertesként meghatározott

Játékos minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben a második Tartaléknyertes Játékos sem felel

meg a jelen Játékszabályzatban rögzített valamely feltételnek, a Játékból a jelen

játékszabályzatban foglalt bármely okból törlésre kerül/elveszti a nyereményre való

jogosultságát, vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja, kizárásra kerül, helyette pedig

a harmadik Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. A

főnyeremény sorsolásáról közjegyző által hitelesített jegyzőkönyv kerül felvételre.

5.3. A napi és a heti nyeremények tekintetében a nyerő időpontok meghatározása a

véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik. A nyerő

időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés

után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

5.4. A Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú, a Játékban szereplő termék feltételek

szerinti vásárlását igazoló Vásárlási Bizonylaton szereplő AP kóddal jogosult pályázni, azonban

egy vásárlást igazoló bizonylat adatait csak egyszer lehet érvényesen feltölteni. Ha a Játékos

több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön, önálló Vásárlási Bizonylaton

dokumentált, önálló vásárlás szükséges.

5.5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja,

és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a

Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező felhívja a

Játékosok figyelmét arra, hogy a Játék végét követően még legalább 60 napig őrizzék meg a

Játékban szereplő termék vásárlását igazoló Vásárlási Bizonylatot, ugyanis a nyereményre való

jogosultsághoz a Vásárlási Bizonylatot a Szervező ellenőrzés céljából, a nyertes Játékos

értesítését követő 15 naptári napon belül minden esetben bekéri.

5.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját

adatait tartalmazzák. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat automatikusan

kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet ad meg, nem saját adatokkal

regisztrál a Promóciós weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail jogosultságából fakadó

vitákkal kapcsolatban a Szervező és az adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja.

Harmadik személynek, a Pályázat során történt regisztrációjához való adatokat harmadik

 

személynek ideiglenesen sem engedheti át és nem használhatja más felhasználónevét és

jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.

5.7. A Szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Játékból – a Szervező megítélése

alapján – kizárja azokat a Játékosokat, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes

személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal

vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő

magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást

tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal

összefüggésben a Szervezőnek okoztak. A Szervező az esetleges téves kizárásokért felelősséget

nem vállal.

5.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékból, valamint a jövőben meghirdetésre kerülő

további játékaiból a Játékos minden kétséget kizáró módon történő beazonosítását követően

haladéktalanul kizárja azt a Játékost, továbbá hatósági, büntető- vagy bírósági eljárást

kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Promóciós

Weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton

kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli

megzavarni a Promóciós Weboldal rendeltetésszerű működését vagy bármely, a Promóciós

Weboldalon folytatandó tevékenységet.

 

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

6.1. A nyertest a Szervező e-mailben vagy telefonon értesíti. A Szervező a nyeremények

sorsolásának eredményét, a nyertes (pótnyertes esetén a pótnyertes) nevét a sorsolást követő

10 munkanapon belül a Promóciós Weboldalon nyilvánosságra hozza, és neve kisorsolásáról a

regisztráció során megadott telefonszámon értesíti őt. Összesen 3 alkalommal kíséreli meg a

Szervező felvenni a telefonos kapcsolatot, 2 alkalommal pedig a megadott e-mail címen

keresztül. Ezt követően Tartaléknyertes részére kerül átadásra a nyeremény.

6.2. A nyertes a nyereményét a Cafe Frei Kft. fióktelepén (1134 Budapest Váci út 17.) veheti át

az értesítést követő 30 napon belül, minden hétköznap 9:00 és 17:00 között, előre egyeztetett

időpontban. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud a nyertes eljönni a Cafe Frei Kft.

fióktelepére, úgy egyeztetés után a Cafe Frei munkatársai csomagküldőszolgálat segítségével

eljuttatja a nyertes számára, utánvét ellenében.

6.3. A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

6.4. A feltöltött AP kódot tartalmazó Vásárlási Bizonylatot a Játékosnak a játék végétől számított

60 (hatvan) naptári napig sértetlen és jól olvasható állapotban kell megőriznie és azt a szervező

ez irányú kérése esetén bemutatnia. Amennyiben a bekérésnek a Játékos nem tud eleget tenni,

úgy, a Játékosnak megítélt nyereményre való jogosultságát a Szervező felülbírálhatja és

pótnyertesnek adhatja át.

6.5. A nyertes AP kódot tartalmazó Vásárlási Bizonylatot a Szervező bekéri. A nyertes személyét

igazoló dokumentumot (személyi igazolvány) a Szervező ellenőrzésre bekéri.

7. FELELŐSSÉG VÁLLALÁS

7.1. A Szervezőt a Játékosok téves adatszolgáltatásáért, a pályázatok hiányosságáért/hibáiért

(pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem megfelelő kódbeküldés) semmilyen felelősség nem

 

terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét

jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben

érvényesítheti.

7.2. A Szervezőt nem terheli felelősség a harmadik félnek tulajdonítható, a Játék lebonyolítását

érintő esetleges veszteségekért, késedelemért, vagy egyéb körülményekért.

7.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden a www.cafefrei.hu weboldalt, illetve az azt

működtető szervert ért külső támadások esetére. Amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért

támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket, ajándékaikat,

illetve a fődíjat a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően úgy ezen esetekre a Szervező a

felelősségét kizárja. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívül álló okokból történő

meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható,

ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a

hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.4. Ha a Játékos adat-, illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot

vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhellyel, abban az esetben az

adatok elvesztéséért a Szervező a felelősségét kizárja.

7.5. A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma,

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai

függvénye és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívül álló tényező,

mint pl. (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a

hálózati terheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat

fenntartása.

7.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék sikeres lezárása érdekében a Játékon

változtasson, vagy – amennyiben a Játék Játékszabályzat szerinti lebonyolítását ellehetetlenítő

ok, vagy vis maior merül fel, törölje a Játékot. A Szervező ez esetben a módosításról vagy

törlésről értesíti a Játékosokat. A Szervező nem felel azért, ha általa nem befolyásolható ok, vagy

vis maior miatt a Játék nem bonyolítható le (vagy nem az eredeti feltételekkel), törölnie kell azt,

vagy a nyeremények nem adhatók át az eredeti feltételek szerint.

7.7. A Szervező az e pontban meghatározott körülményekből fakadó felelősségét kizárja.

8. KIZÁRÁS

8.1. A jelen Játékszabályzat szabályainak megsértése, illetve csalás a Játékos játékból való

kizárását vonhatja maga után, és a Szervező fenntartja magának a jogsértővel szembeni bírósági

eljárás kezdeményezésének jogát. Amennyiben a promóció során jelentős mértékű

sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező

fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

8.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről

bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék

szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek

megalapozott gyanúja merül fel, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.3. A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt e-mail útján kell eljuttatni a Szervező online

levelező címére (kommunikacio@cafefrei.hu). Reklamációt a Szervező a Játék lezárását követő

egy hónapon túl nem vesz figyelembe.

 

8.4. A Játékról információk találhatóak a boltokban elhelyezett reklámanyagokon,

sajtóhirdetésekben, a Szervező közösségi média platformjain és a

www.cafefrei.hu/nyeremenyjatek weboldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a

www.cafefrei.hu/nyeremenyjatek internetes címen érhető el.

8.5. A Játékban történő részvétel a Játékszabályzat teljes elfogadását jelenti. A Játékszabályzat

részének, vagy egészének el nem fogadására irányuló megnyilvánulás kizárja a Játékost a

Játékból, ennek következtében mentesül a Szervező a Játékossal szemben a jelen

Játékszabályzatban vállalt kötelezettségek alól.

9. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

9.1. A Játékos a Játék során adatait önkéntes hozzájárulás útján bocsájtja a szervező

rendelkezésére.

9.2. Az egyéb, a Játékkal kapcsolatos, adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást a jelen

Játékszabályzathoz csatolt melléklet tartalmazza, amelyet a Játékos a

www.cafefrei.hu/nyeremenyjatek oldalon megismerhet a regisztráció előtt.

9.3. A Szervező lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a játékos bármikor tájékoztatást kérjen

személyes adatainak kezeléséről, illetve kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi e-mail

címen keresztül: kommunikacio@cafefrei.hu.

10. PANASZOK KEZELÉSE, INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL

10.1. A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül

egyeztethet:

kommunikacio@cafefrei.hu.

10.2. Panaszának kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 3 munkanapon belül

kapcsolatba lépünk Önnel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat.

Megteszünk minden tőlünk telhetőt panaszának a kézhezvételétől számított 20 (húsz) naptári

napon belül történő megoldása érdekében.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. A jelen Játékra és a Játékszabályzatra a magyar jog irányadó. A Szervező fenntartja a jogot,

hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő

tájékoztatása mellett.

11.2. A Szervező, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő cég(ek) nem

felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékban való részvétel során,

ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű

pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért,

működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért,

valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáféréséért,

módosításáért vagy használatáért, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó

költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával

okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

11.3. A Szervező, az adatfeldolgozók és a promócióban résztvevő Cafe Frei kávéházak, illetve

egyéb Cafe Frei Sparkling Coffee terméket árusító üzletláncok üzletei, továbbá mindezek

 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a vonatkozó jogszabály által lehetővé tett

legteljesebb mértékben kizárják a felelősségüket a Vásárlási Bizonylatok nyomtatási vagy egyéb

hibájáért.

11.4. Hamis vagy hamisított vásárlást igazoló Vásárlási Bizonylatok, beleértve ezek külső vagy

belső felületének bárminemű manipulációját, érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban.

Az akcióban résztvevő Vásárlási Bizonylatok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely

vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező kizárja a felelősséget a nyerő Vásárlási

Bizonylatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákért.

11.5. A Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az

neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

11.6. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak

bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

Cafe Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

3170 Szécsény, Rákóczi út 73.

Szervező

Kelt: Budapest, 2024.05.15.

Melléklet- Adatkezelési Szabályzat

 

az Cafe Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. „TÖLTSD FEL AZ AP KÓDOT ÉS NYERJ A CAFE FREI-

EL!” nyereményjátékához

 

1. Adatkezelő: Cafe Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Kezelt személyes adatok:

(i) A Játékban való részvétellel, a Játék lebonyolításával kapcsolatban. A Játékos által a Játékban

való részvételhez megadott személyes adatok, melyek a következők: vezeték és keresztnév,

telefonszám, e-mail cím.

A hozzájárulás bármikor visszavonható (ennek részletei alább, a „Játékosok jogai a személyes

adataik kezelésével összefüggésben c. részben”), ez esetben azonban a Szervező a Játékban

való részvétellel összefüggésben az adatokat nem kezelheti, így a Játékos nem vehet részt a

Játékban.

3. Az adatkezelés jogalapja:

(i) A Játékban való részvétellel, a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelésnél az EU

2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja – az érintett

kifejezett hozzájárulása.

(ii) A nyereménnyel kapcsolatos adó- és számviteli elszámoláshoz szükséges adatok

kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerint jogi kötelezettség teljesítése – az az

adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Az

adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles

megőrizni.

 

(iii) A születési dátum anonim statisztika készítésére való felhasználása esetén a Szervező jogos

érdeke- GDPR 6. cikk (1) f).

(iv) A főnyeremény átadásának dokumentálásával kapcsolatban a GDPR 6. cikk (1) a) pontja

alapján az érintett hozzájárulása, amennyiben az erre vonatkozó mezőt bejelöli.

(v) Marketing célú kapcsolattartás esetén a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett

hozzájárulása, amennyiben az erre vonatkozó mezőt bejelöli.

(vi)Nyertesek nevének megjelenítésével kapcsolatban a Szervező kommunikációs felületein és a

Játék honlapján a GDPR 6. cikk (1) f pontja alapján a Szervező jogos érdeke.

(vii) A Játékból kizárt személyek adatbázisban való rögzítésével kapcsolatban (Játékszabályzat

6.12 pont) a GDPR 6. cikk (1) f pontja alapján a Szervező jogos érdeke.

4. Az adatkezelés céljai (a 3. pont szerinti sorrendhez igazodva):

- A Játék lebonyolítása, beleértve a Játékosok regisztrációját, a nyertesek értesítését, a

nyeremények odaítélését és átadását, az esetleges panaszok rendezését;

- A nyereményekkel kapcsolatos számviteli elszámolások esetén a jogszabály szerinti

elszámolás;

- Anonim statisztika készítése a születési dátum esetén.

- A nyeremény átadása esetén az átadás maga, vagy eljuttatás a nyertes, vagy pótnyertes

Játékosok részére, annak rögzítése és esetleges felhasználása későbbi, promóciós célokra;

- Marketing kapcsolattartás adatkezelés esetén a Játékosok tájékoztatása további promóciókról,

termékekről, hírlevelek küldése;

- A nyertesek nevének megjelenítésével kapcsolatban termékek, szolgáltatások ajánlása,

hirdetés, a Játék promóciója;

- A Játékból kizárt személyek nevének megőrzése, rögzítése annak érdekében, hogy ők későbbi

promóciókban ne vehessenek részt.

5. Az adattárolás időtartama

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játék időtartama alatt tárolja a Játék

lebonyolításának teljesítése érdekében, és azt követően a nyeremény nyerteseknek történő

átadásától számított 3 hónap időtartamig, kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak való

megfelelés (pl. esetleges panaszok kezelése, nyeremény átadása stb.) céljából, ezt követően aza

adatok törlésre kerülnek.

A nyertes Játékosok személyes adatai a nyeremények átadásától számított 8 évig kerülnek

tárolásra, a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés céljából (pl. adókötelezettségek

stb.). Ezen időszakot követően a Szervező minden, a Játék kapcsán hozzá beérkezett adatot

megsemmisít. Amennyiben a Játékos hozzájárult ahhoz, hogy adatait a Szervező marketing

kapcsolattartás érdekében kezelje, az adattárolás a Játékos hozzájárulása visszavonásáig tart. A

visszavonás módjára a jelen

Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz információt.

A nyertes Játékos képmását a Szervező – a Játékos hozzájárulása alapján- a Játék lebonyolítását

követő 6 hónapig tárolja.

 

A Játékból kizárt Játékosok adatait a Szervező 1 évig tárolja, ezt követően törli.

6. Adatfeldolgozók

- Cafe Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3170 Szécsény Rákóczi út 73.

cégjegyzékszám: 12 09 007641), amely a Játék weboldalát a www.cafefrei.hu weboldalt fejleszti

és kezeli;

A Játékos az erre vonatkozó mező kipipálásával hozzájárul ahhoz, hogy a heti főnyeremény

átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező termékeinek és

szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és

ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok

maradéktalan betartása mellett, a fent megadott adattárolási időszakon belül.

A Szervező gondoskodik a Játékos személyes adatainak biztonságáról és megteszi mindazokat a

technikai intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárásokat és szabályokat, amelyek a

Játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a

Játékosok által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat bizalmasan kezeli.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához

szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi.

A Játékosok jogai a személyes adatik kezelésével összefüggésben:

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult megerősítést kapni arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása

folyamatban van-e vagy sem, és amennyiben ez a helyzet, hozzáférjen a személyes adatokhoz és

egyéb információkhoz, mint például a feldolgozás céljai, az érintett személyes adatok kategóriái,

a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat továbbították vagy

továbbítják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek,

amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem

lehetséges, az időtartam meghatározásához használt kritériumok, az érintettek jogai stb.

tekintetében. A feldolgozás alatt álló személyes adatokról másolatot adunk. Az érintett által kért

további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat

számíthat fel.

Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, és hacsak az érintett másként

nem kéri, a tájékoztatást általánosan használt elektronikus formában kell megadni.

A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését

vagy kiegészítését.

A törléshez való jog:

Az érintett bizonyos körülmények között jogosult az adatok törlését kérni például: ha személyes

adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon

feldolgozták, az érintett visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulását, és ha nincs

más jogalap a feldolgozásra, az érintett tiltakozik a feldolgozás ellen, vagy a személyes adatokat

jogellenesen dolgozták fel, stb. Ez a jog nem alkalmazandó- többek között- amennyiben az

adatkezelés szükséges olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez, amelyet az adatkezelőre

 

vonatkozó uniós vagy tagállami jog ír elő. A törléshez való jog gyakorlása esetén a Játékos a

továbbiakban nem vehet részt a Játékban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát,

olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes

adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes, és az érintett tiltakozik a személyes adatok

törlése ellen, helyette azok felhasználásának korlátozását kéri, vagy az adatkezelőnek már nincs

szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi

követelések előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett gyakorolta az

adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogát, amíg ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben

használt és géppel olvasható formátumban megkapni, és jogosult ezeket az adatokat egy másik

adatkezelőnek továbbítani, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen

alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos bármely okból bármikor tiltakozni személyes

adatainak az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelése

ellen, amelyeket az érintett nyilvánvalóan nyilvánosságra hozott, vagy amelyek jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek, ideértve az említett

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. A személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha

az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása

közvetlen üzletszerzés céljából történik, az érintett jogosult bármikor tiltakozni a rá vonatkozó

személyes adatok ilyen marketing célú feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is. Az

érintett technikai előírások alkalmazásával automatizált eszközökkel is gyakorolhatja a

tiltakozáshoz való jogát.

A hozzájárulás visszavonásához való jog:

Amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult

arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja, anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájáruláson

alapuló, annak visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása azzal

jár, hogy az érintett nem vehet részt a Játékban és nem részesülhet az esetleges nyereményben.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon:

+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Amennyiben az érintett él valamelyik fenti jogával és azt az Adatkezelő felé írásban jelzi, az

Adatkezelő az érintett megkeresésére legkésőbb 5 munkanapon belül reagál.

bottom of page